Regulamin konkursu – Xblitz R7

Przedstawiamy regulamin naszego konkursu.

I. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu „Xblitz” (dalej:”Konkurs”) jest redakcja oraz właściciel strony www.motopodprad.pl (dalej: “Organizator”).

2. Konkurs rozpoczyna się dnia 11 lutego 2020 roku godzina 14:00:00 i trwa do dnia 18 lutego 2020 roku do godziny 23:59:59.

3. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motopodprad.pl (dalej: „Strona Konkursowa”)

4. Konkurs dostępny jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników portalu www.motopodprad.pl.

5. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie jednej osoby, której zadania konkursowe zostaną uznane za najciekawsze, przez powołaną w tym celu Komisję Konkursową.

II. Uczestnicy Konkursu

1.Uczestnikiem Konkursu (dalej: “Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz Fundatora oraz członków ich rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Wysyłając maila z zadaniem konkursowym Uczestnicy, aby skutecznie zgłosić swoje uczestnictwo w Konkursie, są zobowiązani do zawarcia w wiadomości e-mail następującego oświadczenia:

„Akceptuję regulamin konkursu “Xblitz ” i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na warunkach określonych w regulaminie w celu przeprowadzenia konkursu przez właściciela strony www.motopodprad.pl, jako administratora danych osobowych.”

4. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) – Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.motopodprad.pl

6. Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić właściciela strony www.motopodprad.pl o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu Konkursowym. Właściciel strony www.motopodprad.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

III. Zasady Konkursu

1.Zadaniem Uczestników Konkursu będzie nadesłanie odpowiedzi na pytania konkursowe:

a) Co kupić motofanowi na walentynki?

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a. stworzenie i przesłanie na adres mailowy redakcja@motopodprad.pl odpowiedzi na pytanie konkursowe, wskazane w ust. 1 powyżej (dalej: Materiał).

b. podanie w wiadomości mailowej danych osobowych Uczestnika w postaci imienia i nazwiska, adresu oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.

3. Zamieszczając Materiał i akceptując regulamin Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:

a. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do Materiału, oraz że tym samym wyraża zgodę na jego publikację w portalu www.motopodprad.pl i jego udostępnienie użytkownikom portalu,

b. udziela niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na korzystanie z jego Materiału przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:

i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera,

ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów,

iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego

iv. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych.

4. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

5. Niewykonanie któregokolwiek z warunków przedstawionych w ust. 2 i 3 powyżej powoduje automatyczną dyskwalifikację danego Uczestnika Konkursu.

6. Warunkiem udziału w Konkursie i odebrania nagrody jest podanie pełnych i prawdziwych danych osobowych.

7. Organizator oświadcza, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw wyłącznych poprzez publikację i emisję Materiału, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia Materiału przesłanego przez Uczestnika oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

8. Organizator zastrzega sobie także prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika  i niezamieszczania Materiału, w przypadku, gdy będzie on zawierał treści wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

IV. Wybór Zwycięzców

1.Wybór zwycięzców Konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora do dnia 29 lutego 2020 roku do godziny 23:59:59. Wyłonienia zwycięzców dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. wyłonienie zwycięzców Konkursu,

c. stwierdzenie, że Uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem,

d. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

2. Komisja Konkursowa, wyłoni spośród nadesłanych Materiałów 1 (jeden)jej zdaniem najlepsze prace. Komisja Konkursowa będzie kierować się przede wszystkim merytorycznym poziomem nadesłanych Materiałów, mając na uwadze pomysłowość, ciekawe ujęcie tematu czy też element humorystyczny.

3. Dane zwycięzców (imię i miejsce zamieszkania) zostaną opublikowane na stronach serwisu www.motopodprad.pl w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty wyboru zwycięzców.

4. O przyznaniu nagrody zwycięzca Konkursu zostanie także powiadomiony drogą mailową, na adres e-mail z którego zostało przesłane zgłoszenie konkursowe.

V. Nagrody

1. Fundatorem nagród w Konkursie jest ORGANIZATOR.

2. Nagrodami w konkursie jest jeden rozdzielacz Xblitz R7.

3. W przypadku niespełnienia lub naruszenia przez zwycięzcę wymogów określonych Regulaminem, braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzców, nieodebrania nagrody przez zwycięzcę, zwycięzca, którego dotyczy którykolwiek z powyższych przypadków utraci tytuł zwycięzcy oraz prawo do otrzymania nagrody a nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Konkursu, wyłonionego przez Komisję Konkursową w dodatkowym wyborze.

4. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną.

5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

6. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom pocztą na koszt Organizatora.

7. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

VI. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

2. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu, w szczególności w celu ogłoszenia wyników Konkursu,realizacji przesyłek nagród, jak również w celu dopełnienia obowiązków względem organów władzy publicznej oraz rozpatrzenia reklamacji. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe będą anonimizowane poza przypadkami określonymi w przepisach prawa.

3. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora – Motopodprad.pl ul. Bieńczycka 15b/81 31-946 Kraków

4. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych podanych przez siebie danych.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.

VII. Reklamacje

1.Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej (decyduje data wpływu reklamacji do Organizatora).

2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie mailowej na adres redakcja@motopodprad.pl

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

VIII. Postanowienia końcowe

 1.  Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzców, publikacji danych osobowych Zwycięzców oraz rozpatrywania reklamacji.
 2. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Prawa te mogą być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
 3. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, poza danymi Zwycięzców, zostaną poddane anonimizacji.
 6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w ciągu 21 dni od  opublikowania listy Zwycięzców Konkursu na Stronie Konkursowej.
 7. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 10. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).
 11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: