Umowa kupna-sprzedaży samochodu. Jak powinna wyglądać?

Decydując się na zakup używanego samochodu musimy liczyć się z niemałym wydatkiem, ale i ryzykiem dotyczącym stanu technicznego auta. Prawidłowo sporządzona umowa kupna-sprzedaży pozwoli nam na dochodzić swoich praw od nieuczciwego sprzedawcy w przypadku, gdy ten np. zataił wady i usterki auta. Na prawidłowy kształt dokumentu powinni zwracać uwagę również sprzedający, dzięki czemu zabezpieczą się w momencie ewentualnych zaniedbań nabywcy czy próby oszustwa. Warto zatem dopracować treść umowy, aby jak najlepiej chroniła interesy obu stron. Na co zwrócić uwagę przed podpisaniem dokumentu, jakim jest umowa kupna-sprzedaży samochodu? O tym więcej w dalszej części artykułu.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – istota i forma

Umowa kupna-sprzedaży jest umową cywilnoprawną, do której odniesienie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. Umowa sprzedaży samochodu to jedyna obowiązująca w naszym kraju forma prawna przejścia własności samochodu z osoby prywatnej na inną osobę. Bardzo często jej podmiotem jest samochód, niemniej jednak równie dobrze może być to również i inny pojazd. W ramach umowy kupna-sprzedaży auta Sprzedający zobowiązuje się przenieść własność pojazdu na Kupującego. Zobowiązany jest on do wydania przedmiotu umowy, z kolei Kupujący zobowiązuje się uiścić za niego ustaloną kwotę określoną w treści umowy. Stronami takiej umowy mogą być zarówno osoby fizyczne, ale i osoby prawne takie jak spółki czy przedsiębiorstwa.

Kodeks cywilny nie reguluje formy umowy kupna-sprzedaży samochodu, ale i innego pojazdu takiego jak jak np. skuter, motocykl czy motorower. Może zatem przybrać dowolną formę nawet ustną. Warto, jednak zachować formą pisemną po egzemplarzu dla każdej ze stron np. dla celów dowodowych w przypadku ewentualnego sporu. Forma pisemna w szczególności wymagana jest, gdy kupującym jest przedsiębiorca, a zakupiony pojazd miałby służyć jego działalności. Umowa kupna-sprzedaży jest wówczas dokumentem stanowiącym dowód zakupu oraz dowodem księgowym. Jeśli sprzedaż pojazdu nie jest udokumentowana fakturą, umowę należy okazać w Urzędzie Skarbowym czy Wydziale Komunikacji.

Co powinno znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży auta?

Data i miejsce zawarcia umowy

Dane sprzedającego

W umowie kupna-sprzedaży powinny znaleźć się dane pozwalające na identyfikację sprzedającego auto. Jeśli samochód sprzedaje osoba, na którą jest zarejestrowany, wówczas adres powinien być zgodny z danymi znajdującymi się w dowodzie rejestracyjnym. Nie jest wymagane wpisywanie NIP-u, konieczny jest numer PESEL, adres, numer dokumentu tożsamości.

Dane kupującego

Uwagi te same, co w przypadku sprzedawcy. Niezbędny będzie PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres. Mając powyższe dane, będziemy w stanie podać w razie potrzeby organom ścigania wiarygodne dane identyfikujące osobę kupującą auto.

Kwota transakcji, a także sposób płatności

W umowie koniecznie powinien znaleźć się zapis na temat sposobu rozliczenia zakupu. Czy będzie on uregulowany za pomocą przelewu bankowego (przyszły lub już wykonany), czy sprzedawca kwituje odbiór gotówki.

Dane auta

Marka, model, typ, rok produkcji, stan licznika, numer rejestracyjny, numer nadwozia, numer silnika, numer karty pojazdu, kolor do identyfikacji pojazdu. W praktyce wydziały komunikacji wymagają także wpisania rocznika auta. Z uwagi na interes nabywcy warto zawrzeć również przebieg auta.

Odpowiedzialność za wady

Informacja o tym, że sprzedający poświadcza, iż samochód jest wolny od wad i nie jest obciążony na rzecz osób trzecich. Wpis poświadcza, że kupujący zapoznał się z faktycznym stanem auta, co nie wyklucza odpowiedzialności sprzedającego za wady specjalnie ukryte.

Podpisy wszystkich przedstawicieli obu stron

Jeżeli po którejś ze stron występuje więcej niż jedna osoba, w umowie powinny znaleźć się podpisy wszystkich uczestników, chyba że np. jedna z osób ma upoważnienie współwłaściciela do podpisania umowy w jego imieniu. Podpisy nie muszą być czytelne.

Więcej informacji na temat tego, jak skonstruować umowę kupna sprzedaży auta, znajdziemy na blogu Kapitalni https://kapitalni.org/pl/artykuly/wzor-przykladowej-umowy-kupna-sprzedazy-samochodu,73,374

Jakie dokumenty powinien przekazać sprzedający wraz z umową kupna-sprzedaży samochodu?

  • kartę pojazdu,
  • dowód rejestracyjny,
  • dowód opłacenia OC oraz udokumentowanie zapłaty,
  • dowód uiszczenia opłat celnych (w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy),
  • dowód opłacenia koniecznych podatków (w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy),
  • poświadczenie uiszczenia opłat recyklingowych (w przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy).

Źródło: kapitalni.org / art. sponsorowany

Dyskusja

komentarzy

Konrad Stopa

Konrad Stopa

Motopasjonat z krwi i kości, który pisze o samochodach z wielką przyjemnością czekając na komentarze, nawet te uszczypliwe. Od małego poznawał auta na ulicy po dźwięku silnika i już wtedy marzył, by zmieniać "cztery kółka" jak rękawiczki - dzięki Motopodprad.pl to się spełnia! Tego zapaleńca znajdziecie też na Instagramie - @stopao
Follow Me: